Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden De Haas Dental Service

1. Algemeen 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Haas Dental Service en een Wederpartij waarop De Haas Dental Service deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Leveranties en werkzaamheden van De Haas Dental Service aan Wederpartij vallen eveneens onder deze voorwaarden. Indien de Wederpartij bestaat uit twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk, zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Haas Dental Service, voor de uitvoering waarvan door De Haas Dental Service derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Haas Dental Service en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 'naar de geest' van deze bepalingen. Indien De Haas Dental Service niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Haas Dental Service in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. De Wederpartij met wie éénmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, verklaart zich ermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op eventuele vervolgbestellingen, meerwerkopdrachten en/of nieuwe door hem met De Haas Dental Service te sluiten overeenkomsten. 


2. Offertes en aanbiedingen 

Alle offertes en aanbiedingen van De Haas Dental Service zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

De Haas Dental Service kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is De Haas Dental Service daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Haas Dental Service anders aangeeft. 

Een samengestelde prijsopgave verplicht De Haas Dental Service niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. Voor leveranties, werkzaamheden en/of meerwerkopdrachten waarvoor gezien hun aard en beperkte omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd. In dat geval wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien de zaken worden bezorgd en/of gemonteerd en/of geïnstalleerd, is De Haas Dental Service hiervoor bezorg- en/of montage- en/of installatiekosten in rekening te brengen bij de Wederpartij. Deze kosten zullen dan afzonderlijk worden gespecificeerd op de factuur. 


3. Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst 

De overeenkomst tussen De Haas Dental Service en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij De Haas Dental Service derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. De Haas Dental Service dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Indien  gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoering De Haas Dental Service stermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan ter beschikking h De Haas Dental Service heeft gesteld. Levering geschiedt af bedrijf van De Haas Dental Service. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is De Haas Dental Service gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij. De Haas Dental Service heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Haas Dental Service is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan De Haas Dental Service de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Haas Dental Service zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is De Haas Dental Service gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen De Haas Dental Service bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van De Haas Dental Service op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Haas Dental Service een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en I of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens De Haas Dental Service gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van De Haas Dental Service daardoor direct of indirect ontstaan. Indien De Haas Dental Service met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is De Haas Dental Service niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10 en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij De Haas Dental Service alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Haas Dental Service rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 


4. Werkzaamheden 

De Wederpartij dient er zorg voor te dragen dat voorafgaand aan werkzaamheden door De Haas Dental Service alle voorbereidingen noodzakelijk hiervoor zijn getroffen. Deze voorbereidingen worden door De Haas Dental Service vooraf aangegeven. De verantwoording voor het (tijdig) laten monteren van bijvoorbeeld aansluitpunten ligt bij de opdrachtgever. Wederpartij is niet gerechtigd om logo's, tekeningen, vormgeving of andere herkenningstekens op geleverde producten te wijzigen, te verwijderen en/of na te maken. De Haas Dental Service is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van geleverde software of apparatuur, behoudens voorzover deze schade door bewuste roekeloosheid of opzet van De Haas Dental Service mocht zijn ontstaan. Ter blijke dat aflevering en/of installatie en/of werkzaamheden door De Haas Dental Service en een functionele inspectie van de Wederpartij heeft plaatsgevonden, zal de Wederpartij de daartoe bestemde werkbon ondertekenen. 


5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst 

De Haas Dental Service is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst De Haas Dental Service ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van De Haas Dental Service kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is De Haas Dental Service gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Voorts is De Haas Dental Service bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Haas Dental Service kan worden gevergd. De Haas Dental Service is steeds gerechtigd de Wederpartij te vragen voldoende zekerheden te stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering van de overeenkomst of delen hiervan op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Haas Dental Service op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien De Haas Dental Service de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien De Haas Dental Service tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is De Haas Dental Service gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is De Haas Dental Service gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door De Haas Dental Service, zal De Haas Dental Service in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor De Haas Dental Service extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij De Haas Dental Service anders aangeeft. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het De Haas Dental Service vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van De Haas Dental Service op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 


6. Overmacht 

De Haas Dental Service is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop De Haas Dental Service geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Haas Dental Service niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Haas Dental Service of van derden daaronder begrepen. De Haas Dental Service heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Haas Dental Service zijn verbintenis had moeten nakomen. De Haas Dental Service kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel De Haas Dental Service ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Haas Dental Service gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 


7. Betaling en incassokosten 

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door De Haas Dental Service aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door De Haas Dental Service aangegeven. De Haas Dental Service is gerechtigd om periodiek te factureren. Bij aanschaf van apparatuur in de meest ruime zin van het woord is opdrachtgever bij opdracht een aanbetaling verschuldigd van minimaal 15 van het totale factuurbedrag. Het restant van de factuur dient uiterlijk bij oplevering te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor overeenkomsten met een factuurwaarde onder de € 100,- is De Haas Dental Service gerechtigd maximaal een bedrag van € 15,- voor behandelings-, administratie- en portokosten aan de Wederpartij in rekening te brengen. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1  per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De Haas Dental Service heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. De Haas Dental Service kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De Haas Dental Service kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan De Haas Dental Service verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk 11. Indien De Haas Dental Service echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 


8. Eigendomsvoorbehoud 

Alle door De Haas Dental Service in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van De Haas Dental Service totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met De Haas Dental Service gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Door De Haas Dental Service geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van De Haas Dental Service veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om De Haas Dental Service daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan De Haas Dental Service ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is De Haas Dental Service gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens De Haas Dental Service bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval De Haas Dental Service zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan De Haas Dental Service en door De Haas Dental Service aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van De Haas Dental Service zich bevinden en die zaken terug te nemen. 


9. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn 

De door De Haas Dental Service te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De Haas Dental Service kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van één jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door De Haas Dental Service verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van De Haas Dental Service, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar De Haas Dental Service geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan De Haas Dental Service te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan De Haas Dental Service te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat De Haas Dental Service in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient De Haas Dental Service in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal De Haas Dental Service de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van De Haas Dental Service, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan De Haas Dental Service te retourneren en de eigendom daarover aan De Haas Dental Service te verschaffen, tenzij De Haas Dental Service anders aangeeft. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van De Haas Dental Service daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij. Na verloop van de garantietermijn kunnen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens De Haas Dental Service en de door De Haas Dental Service bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 


10. Aansprakelijkheid 

Indien De Haas Dental Service aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De Haas Dental Service is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Haas Dental Service is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en I of onvolledige gegevens. Indien De Haas Dental Service aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Haas Dental Service beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van De Haas Dental Service is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van De Haas Dental Service aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan De Haas Dental Service toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. De Haas Dental Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is De Haas Dental Service niet aansprakelijk voor het verloren gaan van digitaal opgeslagen gegevens. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Haas Dental Service of zijn leidinggevende ondergeschikten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht krachtens het in dit artikel bepaalde is steeds, dat de Wederpartij de volgens hem aan De Haas Dental Service toe te rekenen tekortkoming zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, schriftelijk aan De Haas Dental Service te melden.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.

Verder winkelen